عنوان ملیت تاریخ انتشار مرتب شدن بر اساس

هارولد فاینستاین (۱۹۳۱ . آمریکا)
چن وی (۱۹۸۰ . چین)
گری وینوگراند (۱۹۲۸ . آمریکا)
آرنو رافائل مینکینن (۱۹۴۵ . فنلاند)